Frågor och svar om Kommunchefens sociala medier

Pontus (http://twitter.com/pontuslof) har skickat några frågor till Mattias Jansson, kommunchefen i Katrineholms kommun. Frågorna finns att inse här.

Det roliga är att Pontus, mig veterligen ”endast” en ”hobbyjournalist” (och bloggvalp) förmår att ställa frågorna på ett (i mitt tycke) långt mer nyanserat och icke-vinklat sätt än vad ”proffs-journalisterna” hos Katrineholms kuriren någonsin kunde drömma om: långt ifrån okritiska, men på inget sätt insinuerande.

Jag blev ombedd att besvara frågorna (i min roll som konsult) och lägger ut svaren även här för allmänt beskådande/sågande.

Jag vill påpeka att den här bloggen inte är en av Katrineholms kommuns officiella kanaler utan att det som skrivs under den här domänen för övrigt är mina privata åsikter. I och med att det just nu finns många som hittar den här sidan just på grund av ”incidenten” med Katrineholms kuriren samt i och med att många av frågorna har ett allmänt intresse, långt utanför Katrineholms gränser, skulle det emellanåt vara snudd på idiotiskt att inte förmedla hela bilden – inklusive svaren på Pontus frågor.

Den som undrar: det hela är avstämt med Pontus som har gett sitt godkännande. Pontus kommer säkerligen sammanfatta och analysera på sin egen webbplats. Hoppas på en trackback och/eller kommentar även här, så att diskussionen kan hållas levande, om så behövs.

Nuff’ said: här kommer svaren.

Hur jobbar Katrineholms kommun med sociala medier?

Det finns en förhoppningsvis ganska så uttömmande uppställning på http://katrineholm.se/Om-kommunen/Sociala-medier/ med en särskild undersida ”Frågor och svar” på http://katrineholm.se/Om-kommunen/Sociala-medier/Fragor-och-svar/

Hur kom det sig att Mattias Jansson började använda sociala medier i sitt jobb som kommunchef?

Det är viktigt att kommunicera med dem man är till för. Både för att ge, men också för att få intryck. Därför började Katrineholms kommun med att aktivt använda sociala medier under hösten 2009. Syftet av användningen var i grunden samma syfte som idag: att skapa kontaktytor med människor just på de platser, där människorna finns. Sociala medier har blivit en självklar del av vardagen för många människor och då måste vi finnas även där som kommun.

Vi ska vara tillgängliga där medborgarna, som vi är till för, finns. Sociala medier ersätter inte utan kompletterar kommunikation i andra kanaler. Samma fråga ställdes i webbens barndom – ”Varför ska kommunen finnas på webben?”. Idag är det en självklarhet att kommunen finns på webben och erbjuder information och e-tjänster.

På vilket sätt gör hans engagemang i sociala medier honom till en bättre kommunchef?

Dels underlättar ett aktivt deltagande i sociala medier kommunikationen mellan allmänheten (oavsett om det är kommunmedborgare eller ”externa” personer med intresse för Katrineholm) och förvaltningen. Att bryta ner traditionella barriärer mellan en myndighet och allmänheten underlättar just den kommunikationen. Det gör att det blir enklare att både ge och ta intryck av omvärlden.

Samtidigt finns det en enorm viktig aspekt av just ”tagandet”. Utbytet via sociala medier innebär en stor faktor i lärandeprocessen som aldrig får underskattas.

Vad vinner Katrineholms invånare på att han är aktiv i sociala medier?

Ungefär samma svar som ovan: det blir lättare att komma i kontakt utan behov av krångliga och byråkratiska vägar.

I E-delegationens riktlinjer för sociala medier står det att anställda inte bör uttala sig för myndighetens räkning via sina privata konton. Hur ser du på det? Finns det inte en risk att Mattias Janssons privata åsikter inte går att skilja från hans roll som kommunchef?

Jo, en sådan risk finns, samtidigt som det av flera skäl är av yttersta vikt att medborgare kan avgöra när en kommentar sker som ett led i tjänsteutövningen – och när det är ett privat ställningstagande. Det var något som vi diskuterade väldigt ingående, när Katrineholms kommun, oss veterligen som första offentliga organisation i Sverige, tog fram våra Riktlinjer för sociala medier.

Det är bl.a. därför som vi i Katrineholm har valt att tydliggöra vilka kanaler som s.a.s. per definition är officiella kanaler. En lista över dessa hittar du på http://katrineholm.se/Om-kommunen/Sociala-medier/Lista-over-sociala-medier/

Risken att karaktären av ett uttalande inte alltid entydigt går att hänföra till antingen ”officiellt” eller ”personligt” finns dock i all kommunikation som en företrädare för en myndighet gör, oavsett om det sker i sociala medier eller t.ex. på en pubbkväll. Sociala medier skiljer sig här egentligen inte avsevärt från alla andra kommunikationsformer.

Situationen är t.o.m. lite mer tillspetsad när det gäller just en kommunchef. En sådan är alltid kommunchef, dygnet runt, året om.

Jag vet att vissa medvetet kommer att misstolka det, men jämför med herrn Carl Gustaf Folke Hubertus Bernadotte. När han uttalar sig, så gör han det alltid som Hans Majestät, Konungen av Sverige. – Med det på inget sätt sagt att jag vill upphöja kommunchefen till en kung – men principen att alltid vara ”på jobbet” är exakt densamma. (Dessutom får inga av bägge uttala sig politiskt, så det finns fler likheter).

— Väntar nu bara på någon tidnings löpsedel ”Mattias Jansson har kultstatus som kung bland sina anhängare”.

På Facebook har Mattias Jansson samma konto för jobbet som privat. Uttalar han sig som privatperson eller som kommunchef via sitt Facebook-konto?

Mattias Jansson har endast ett konto på Facebook. På det kontot uttalar han sig i sin roll som kommunchef. Det innebär dock även att det kan finnas personliga reflektioner (oftast med anknytning till just rollen som kommunchef). Däremot försöker vi undvika rent privata uttalanden.

På Facebook finns det möjlighet att tydligare skilja på privat och jobb genom att skapa en sida (förslagsvis Kommunchef), där Mattias skulle kunna uttalar sig för jobbets räkning. Genom att göra detta skulle han kunna skilja på sig som offentlig person och sig som privatperson. Varför har vlade ni att inte ha en sida utan använda hans personliga Facebook-konto även för det offentliga? Exempel på sida för offentlig person: http://www.facebook.com/pages/Alex-Bengtsson/82848281823

Dels vill jag nämna att kommunen har en officiell Facebook-sida på http://www.facebook.com/katrineholm.se

När det gäller Mattias Jansson, så finns det flera anledningar till att vi hittills inte valt att använda oss av en Facebook-sida.

Dels är det svårt att undvika en känsla av ”kult-status” kring fan-sidor. (Jämför själv: ”Jag är Facebook-kompis med Kommunchefen” och ”Jag är fan av Kommunchefen”)

Huvudskälet är dock att Facebook-sidor fram till förra veckan saknade flertalet kommunikativa funktioner som Facebook-konton har. En Facebook-sida kunde användas som mer eller mindre centralt verktyg för att sprida information – däremot endast ytterst begränsat för kommunikation utanför sidans egna ramar. En facebook-sida kunde t.ex. inte kommentera en händelse på en annan Facebook-profil eller -sida – kommunikativa aspekter som är ytterst viktiga, om man inte endast vill se sin informationsroll som megafon.

Dessa tekniska begränsningar har i viss mån ändrats i samband med förra veckans ändringar till Facebook-sidorna och vi utvärderar just nu om förändringarna är tillräckliga för att motivera ett byte till en Facebook-sida.

Många av dem som följer @kommunchef på Twitter bor inte i Katrineholm, utan följer honom av andra skäl (som hans intresse för sociala medier). Ser du något problem med att Mattias Jansson kanske inte pratar tillräckligt mycket med Katrineholmsbor i sociala medier?

Mycket av den direkta kommunikationen med kommunmedborgare sker i dagsläge inte på Twitter. Andelen Katrineholmare på t.ex. Facebook är långt högre. Jag tror att det är viktigt att förstå att inte alla sociala medier används med identiska syften och mot exakt samma målgrupp (på samma sätt som inte alla samtal i ”det verkliga livet” alltid har samma syfte och förs med samma människor, snarare tvärtom).

Jag skulle vilja dra en parallell till t.ex. regelbundna möten ”i verkliga livet” som hålls mellan kommunchefer i Sörmland. Bortsett från Katrineholms kommunchef, så är andelen Katrineholmare som deltar på dessa chefsrådslag (av naturliga skäl) förhållandevis liten. – Skulle någon se det som ett problem att Mattias Jansson under tiden som han sitter på dessa möten inte pratar tillräckligt med Katrineholmsbor? – Förhoppningsvis inte.

Det finns självfallet alltid utrymme till förbättring men vi kan tydligt se att vi redan idag har mycket kommunikation med de Katrineholmare som själva är aktiva inom sociala medier. När vi tittar på statistiken (t.ex. hänvisningar på bloggen m.fl. ser vi att en stor andel Katrineholmare (och inte minst anställda, som ju också är en del av kommunchefens ansvarsområde) besöker kommunens ”sociala medier”.)

Andra Katrineholmare, t.ex. de som inte använder sociala medier, kommunicerar vi med på andra sätt. Sociala medier är ju trots allt endast en av många kanaler som används i den totala kommunikationsmixen.

Sociala medier är ett bra verktyg för att bygga varumärken. Kan du förstå dem som tycker att Mattias Jansson utnyttjar din roll som kommunchef i sociala medier för att främja varumärket Mattias Jansson snarare än varumärket Katrineholm?

Sociala medier bygger i mångt och mycket på det direkt samtalet. Samtal kan (nästan per definition) inte föras mellan en privatperson och en myndighet – det krävs_ två personer._

Det är just med anledning av det som Mattias Jansson väljer att kommunicera personligt, men alltid i sin roll som kommunchef för Katrineholms kommun.

Jag tror inte att det finns många som har läst om @kommunchef och som inte är medvetna om att Mattias Jansson är kommunchef i just Katrineholms kommun. Varumärkesbygget sker därför i en väldigt stor utsträckning just för Katrineholms kommun – och gagnar även just Katrineholm.

Hur jobbar Katrineholms kommun med diarieföring av innehållet i Mattias Janssons konton i sociala medier?

Hantering och diarieföring av inkommande meddelanden regleras tämligen detaljerat i våra Riktlinjer för sociala medier. Dessa finns att tillgå för nedladdning på http://katrineholm.se/Om-kommunen/Sociala-medier/Riktlinjer-for-sociala-medier/

© 2018 Selig.se All Rights Reserved.